نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
نظرات

http://ahange-del.persianblog.ir/


http://ahange-del.persianblog.ir/

http://ahange-del.persianblog.ir//

http://ahange-del.persianblog.ir/

http://ahange-del.persianblog.ir/

http://ahange-del.persianblog.ir/

«مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است»

http://ahange-del.persianblog.ir/


 
 
اگر پرسنـد از مـن زنـدگانی چیست ؟؟؟ خواهـم گفـت : همیشـه جستجو کردن جـهـان بهتــری را ، آرزو کـردن ........ الهـی یا بده آنچه را می خواهـم یا بگیـر آنچه را نمی خواهی !!!

♫ Iraj ♫