تصنیف دل تنگ من ...

هــای هــای ، هــای هــای ، دل تنــگ مــن

هــای هــای ، هــای هــای ، دل تنــگ مــن

پیش دوست ، پیش دوست ، شـده ننـگ مــن

ره کجاست جانم، ره کجاست، پای لنگ مـن

ره کجاسـت ، ره کجاسـت ، پـای لنـگ مــن

.....

هــای هــای ، هــای هــای ، دل تنــگ مــن

پیش دوست ، پیش دوست ، شـده ننـگ مــن

ره کجاست جانم، ره کجاست، پای لنگ مـن

ره کجاسـت ، ره کجاسـت  ...


http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=73065&musicID=61888

/ 0 نظر / 16 بازدید