غم ...

درون سینـه ام غــم  خونـه  کـرده

مـرا غــم  خستــه  و آواره  کـرده

               نمی دانم ز جــان مـن چـه خواهـد

               که از جان هـم مرا غـم سیر کرده

به روزو شب بود همراه مـرا غـم

نمی گـردد دمـی از مـن جــدا غـم

               ز دست غـم ندارم روزخـوش مـن

               به هـرجا میروم چون سایـه با من

چه میخواهی تــو از جسـم نحیفـم؟

گـرفتی تــو همـه هسـت  مـرا غـم

               مـرا همـدم مـرا مـونس تـو هستـی

               نـدارم مـن گریزی از تــو ای غـم

دلـم از دست غــم ، بیچـاره گشتـه

ز عمـر و زنـدگانـی  سیــر گشتـه

               ز دسـت تــو همــه  انــدر عـذابنـد

               چه میخواهی تـو از جان بشـرغم؟

کنـم شکــوه ز دســت تـــو ولیکــن

نباشـد کـس ز تــو همـراه تـر غــم

               خوشا روزی که فارغ باشم ازغـم

               نیبینـم روی او نـه بیـش و نـه کــم

/ 0 نظر / 4 بازدید