دلــم گرفـت ...

از  مــن  بگریزید  که  مــی  خـورده ام   امشـب

با  مــن  منشینیــد  کــه   دیــــوانــــه ام   امشــب

ترســم  کــه  ســـر کـــوی  تـــو را  سیل  بگیـرد

ای  بی خبـــر  از  گــریـه   مستـانـــه ام  امشــب

یک  جرعـه  آن  مست  کنـد  هـر دو  جهـان  را

چیــزی  کـه  لبـت  ریخـت  به پیمـانــه ام  امشــب

بـی حاصلـم  از  عمـــر  گـرانمــایـــه   فــروغــی

گــر  جـان  نــرود  در  پــی  جـانـانــه ام  امشـب
دلم گرفت از آسمون ، هم  از زمین  هم  از زمون

تو  زندگیـم  چقدر  غمـه ،  دلـم  گرفته  از  همـه

ای  روزگار  لعنتی ،  تلخه  بهت  هـر  چی  بگم

من  به  زمیـن  و  آسمون ،  دست  رفاقت  نمیـدمامشب از اون شبهاست که  من ، دوباره دیوونه بشم

تو  مستــی  و  بی خبــری ،  اسیــر میخونه  بشـم

امشب ازاون شبهاست که من، دلم میخواهد داد بزنم

تو  شهــر  این  غریبــه ها ،  دردمــو فـریـاد  بزنماز  این  همـه  در به  دری ،  تو  قلب  من  قیامته

چـه  فایــده  داره  زندگــی  ،  این  انتهای  طاقتـه

از این  همه  دربه دری ، به  لب رسیده جون  من

به  داد  مــن  نمیرســه  ،  خــدای  آسمــون  مــن

/ 2 نظر / 4 بازدید
دل آرام

شاپرك خسته ی من خنده های نمكین تو چشیدن دارد غزل از باغ غزل های تو چیدن دارد سیزده راز گل نرگس چشم ملكوت از لب غنچه ی ناز تو شنیدن دارد سروهایی كه برای تو دلم كاشته است آن قدر ماند سرِ كوچه كه دیدن دارد ریخت پرهای دلم بس كه پرد ... نه نپرید نپریده است چو ترس از نرسیدن دارد غنچه ی سرخ گل باغچه ی همسایه به هوای تو سر جامه دریدن دارد كاش می آمدی ای شاپرك خسته ی من[بغل] صورت گل خجل از روی تو ، دیدن دارد[خجالت][نیشخند]

دل آرام

هــر چـــی تــلـــخــی بــود امــتــحــان کــردم ولـــی دیــدم هــیــچ چــی تــلــخ تــر از نــدیــدنــت نــیــســت...[چشمک]