این جمعه هم گذشت و نیامد نگار ...

 
ساعات  عمـر مـن  همگی  غرق  غم  گذشت

دســت  مـرا  بگیـر کـه  آب  از سـرم  گــذشـت

مـــاننــــد  مـــرده ای  مـتحـــرک  شـــدم  بیـــا

بـی تــو  تمـام  زنـدگــی ام  در عــدم  گـذشـت

می خواستم  که  وقـف  تـو  باشم  تمام  عمـر

دنیـا  خلاف  آنچـه  کـه  می خواستــم  گذشت

دنیـا که  هیــچ ، جرعه ی  آبـی  کـه  خـورده ام

از راه حلق  تشنه ی  مـن  مثـل  سـم  گذشت

بعـــد از تـــو  هیــچ  رنـــگ  تـغــزل  نــدیـــده ام

از خیــر  شعــر گفتـن  حتـی  قـلــم  گــذشـت

تــا  کــی  غــروب جمعــه  ببینــم  کـه  مـــادرم

یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت

مـــولا ، شمـار  درد  دلــم  بـی نهــایــت  اسـت

تعـداد  درد  مــن  بـه  خـــدا  از  رقــم  گــذشت

حــالا  بـــرای  لـحظــــه ای  آرام  مــی شــــوم

ساعـات  خــوب  زنـدگـی ام  در  حــرم  گذشت

سروده سیدحمیدرضا برقعی

/ 0 نظر / 5 بازدید