هـرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود !!!

هـرگزم  نقش  تو  از  لوح  دل  و جان  نرود

هـرگـز از  یاد  مـن  آن  سرو  خرامان  نرود

از  دمـاغ   مــن   سـرگشتـه   خیـال   دهنـت

به  جفـای  فـلک  و  غصــه ی  دوران  نـرود

در  ازل  بست  دلـم  بـر  سـر  زلفـت  پیـونـد

تا  ابـــد  سـر  نکشــد  وز  سـر  پیمـان  نـرود

هر چه جز بار غمت بر دل  مسکین  مـن  است

بـرود  از دل  مـن  وز  دل  مـن  ـ  آن  نـرود

آنچنان مهـر توام  در دل  و جان  جای  گرفـت

که  اگر  سر  بـود  از  دل  و  از جان  نرود

گر رود  از پی  خوبان  دل  مـن  معذور است

درد  دارد  چه  کند  کز  پـی  درمان  نـرود ؟

هـر که خواهـد  که چو حافظ  نشود  سرگردان

دل  به  خوبـان  نـدهـد  وز  پـی  ایشان  نرود

 

/ 0 نظر / 15 بازدید