آغوش تو گناه نیست ...

مــن  در  آغــوش  تــو  ، آرامــش  یـافتــه ام

 

 کـه هیــچ گنـاهـی با آرامـش مـانـوس نیست

 

آغوش تو گناه نیست ...

 

مـن در آغـوش تو امنیت را احسـاس کرده ام

 

 که در هیـچ گنـاهـی امنیـت محسوس نیست

 

آغوش تو گناه نیست ...

 

من در آغوش تو تمام زیبایی را لمس کرده ام

 

کـه در هیـچ گنـاهـی زیبـایـی ملمـوس نیست

 

پـس امانــم بـده !!

 

کـه تا ابـــد در دل ایــن زیبـایـی آرامــش یابـم

 

آغوشت را بگشا !!

 

مــن  در  راهــم ...

 

  

/ 0 نظر / 4 بازدید