این دهــان بستی دهــانی باز شـــد ...

این دهــان بستی دهــانی باز شـــد          کـو خـورنده‌ی لــقمـه های راز  شـــد

لــب فـروبــند از طـعـام و از شـــــــراب          ســوی خوان آسـمـانی کـن شـــتاب

گـر تــو این انبان ز نـان خــالی کـــنی          پـر زگـــوهــــر هـــای اجــلالی کـــنی

طــفل جـان از شـیر شــیطان بــاز کن          بــــعـــد از آنــش بـا مــلک انــباز کـن

چند خوردی چرب و شیرین از طـعــام          امـــتحــان کــن چــند روزی در صـیام

چــند شــب ها خواب را گشتی اسیر         یــک شــبی بــیدار شــو دولــت بـگیر

/ 0 نظر / 4 بازدید