لحظه ها پر شده از دوست داشتن تــو ....

لحظه هـا پر شده از دوست داشتن تـو

         واسه مـن قشنگه عشـق و خواستن تـو 

می شه با  تو  هـم نفس  ستاره  باشم

          با  تـو هـمـسفر تا مـرز قصـه ها شم

بی تو  این  گلایه ها  چه  بی شماره

           شب و روز برای  مـن  فرقی  نداره

زندگی رو  با  تو  عشق  تو میخوام

         تو  نباشی  بی تو  من  همیشه  تنهام

تمام  قصــه هــامــو  از  تـــو  دارم

          بهتریـن  خاطره هامــو  از  تـو  دارم

تـوی  این  شبـای  خالــی  از  ستاره

         آخـریــن  ترانـه هــامـو  از  تــو  دارم

سایـه شو رو سـر ایـن همیشـه عاشـق

          بـی تــو  خالیـه  تمــام  ایــن  دقایــق

مـن به جز خاطره هام  چیزی  ندارم

        بی تــو هـر  لحظه  همیشه  بی قـرارم

بی تو  این  گلایه ها  چه  بی شماره

          شب و روز  برای  مـن  فرقی  نداره

زندگی رو  با  تو  عشق  تو میخوام

        تو  نباشی  بی تـو  من  همیشه  تنهام

تمام  قصــه هــامــو  از  تـــو  دارم

         بهتریـن  خاطره هـامــو  از  تــو  دارم

تـوی  این  شبـای  خالــی  از  ستاره

         آخـریــن  ترانـه هــامـو  از  تـو  دارم

/ 0 نظر / 9 بازدید