بوسه ...

 بـوســه

 کلیـد یگانگی ست

 مثـل اینست

که مـن قلبـم را

با تـو تقسیم می کنم

می بـوسمت

تا بدانـی

از منــی

به خشکیهایم بارانی

در سبزیهایم سهیم

بیهوده نیست

که هرگاه به من میرسی

لبهایم شکوفه می کند ...

(شهاب الدین طاهرزاده)

/ 0 نظر / 6 بازدید