هیـچ کـس هنگـام تنهـایــی مــرا یــاری نکـرد ...

هیـچ کـس هنگـام تنهـایــی مــرا یــاری نکـرد   

     کوهـی از غــم داشتـم امــا کسـی کاری نکـرد

گـریـه کردم شـب و روز آه ! امـا هیــچ کــس

     این حوالی از این غـریب خستـه دلداری نکرد

مـرده بـودم مـن بـه کنـج خـانــه غــم ها ولــی  

     هیـچ چشمی در عزایم  تـر نشد ٬ زاری نکرد

آخریـن بـرگ وجودم چون درختـی در خـزان 

     داشـت می افتـاد و کـس همـراهیـم آری نکـرد

کرده ام غمـخواری غـم پـروران را مـن ولـی

     هیـچ کـس هنگـام تنهایـی مـرا یـاری نکرد ...

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
دل آرام

رفتم اما دل من مانده برِ دوست هنوز می برم جسمی و، جان در گرو اوست هنوز هر چه او خواست، همان خواست دلم بی کم و کاست گرچه راضی نشد از من دل آن دوست هنوز گر چه با دوری ی ِ او زندگیم نیست، ولی یاد او می دمدم جان به رگ و پوست هنوز .. .. .

دل.آرام

زنان موجودات عجیبی هستند! مقاوم جلوه میکنند درحالیکه ... کوجکترین مشکلات را دوام نمی آورند ساده و زودباور جلوه می کنند در حالیکه هیچ دروغی را باور نمیکنند فراموش کار جلوه می کنند در حالیکه هیچ اهانتی را فراموش نمیکنند تا زمانی که مردی را عاشقانه دوست بدارند آن زمان اشتباهاتش را می بینند اما فراموش می کنند دروغ هایش را می فهمند اما باور می کنند مشکلاتش را می بینند اما دوام می آورند زیرا که صادقانه عشق می ورزند..............[لبخند]

دل.آرام

گر به دولت برسی مست نگردی مردی گر به ذلت برسی پست نگردی مردی اهل عالم همه بازیچه دست هوسند گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .که مطمئنم هستی ...[گل][گل]

الهه

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست ، او جانشین همه ی نداشتن های من است . از خدا می خواهم که آنچه را که شایسته توست به تو هدیه دهند نه آنرا که تو آرزو داری ! زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

نفیسه

وقتی تنهایی تازه میفهمی که دوستای واقعیت .....[ناراحت]

بنفش

بیا به روش ما شیرازیا مشکلت رو حل کن! . . .

باشو

سلام .انشالله که این فقط یه شعرباشه نه یک غمنامه ...ومن ارزومیکنم تمام شادیها روانه دلت شوند وتولبریزازاشتیاق زیستن .[گل][گل]