رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم ...

السلام علیک یا اباصالح المهدی عج

رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم

شـرط انصـاف نبـاشــد کـه مـــداوا نکنــی

دیـده مـا چـو به امیـد تــو دریـاسـت چـرا؟

بـه تفـرج گــذری بــر لــب دریــا نکنــی؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید