یا دائِمَ اللُّطْفِ ...

 زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد

یک امید قلبی به تو گوید که

خدا هست هنوز

...

/ 9 نظر / 5 بازدید
دل آرام

خدا كنه فقط پل اميد ادما خراب نشه ...[چشمک][گل]

دل آرام

معشوقی را که چشم انتخاب کند، چه بسا که محبوب دل نشود. اما آنرا که دل پسندد، بی گمان نور چشم خواهد شد [قلب][ماچ][گل]

دل آرام

من ایمـــا و اشـاره نمی دانــم ...! بایــد تمــام قــد ...روبــرویــم بایستــی و بگویــی ... دوســـتــــــــتــــــ دارم ![قلب]

دل آرام

اونوقتی كه فكر میكنی هیچكس نیست كه حرف دلت رو بفهمه كسی هست كه برای دیدنت روزشماری میكنه ..[لبخند]

دل آرام

می خواستم تصویربا تو بودن رانقاشی کنم دیدم فاصله بینمان در ورق جانمی شود کمی نزدیکتر بیا می خواهم باتوبودن را احساس کنم. [بغل]

دل آرام

یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیست. اگر رد پایِ دزدِ آرامش و سعادت را دنبال کنیم سر انجام به خودِمان خواهیم رسید که در انتهایِ هر مفهومی نشسته ایم و همه چیزهای تلنبارِ مربوط و نامربوط را زیرُ رو می کنیم. [نگران]

دل آرام

ترجیح میدم حقیقتی آزارم دهد تا اینکه دروغی آرامم کند...[لبخند]

دل آرام

زندگی کن ! لبخند بزن نه فقط به خاطر خودت ... به خاطر آنهایی که با لبخندت زندگی می کنن و به امید تو ، نفس می کشن ...[گل][گل][گل][گل][گل]

دل آرام

مرســـــــــــــــــــــــــــــــــی عزیزم [ماچ]