بیــا بـرای عشقـمان دعـا کنیــم ...

گـوش  بسپار  به  صـدای  مـن

نگاه  کـن  به  چشـم هـای  مـن

بـــاور  کـــن  عشــــق  مــــرا 

تکـرار کـن  دوستـت  دارم  را

بگیـر  دسـت هـای  سـرد  مـرا

پنـاه بـده با آغـوش  گرمت مـرا

فکــر کـن  بـه  رویاهـای  مــن

تـــو  نیـــز  در  آن  پیـــدایـــی

بــه  فـــاصلــــه هـــــا  بنگــــر

ناتـوان  شـدنـد از جدایـی  یادت

تـنهـــایــی  را  دوســت  بـــدار

چون هـردویمان تنهاییم مثـل هـم

بیــا بــرای عشقـمـان دعــا کنیــم

تا جاودانه حکم فرما باشد بین ما

 

funscrape.com

در آن سوی خیال من کسی است که برای او می نویسم.

/ 0 نظر / 4 بازدید