کد مداحی محرم جدید ...

کد نوحه سرنوشتم کربلا

<A></A><a href="http://delarram.persiangig.com/sarneveshtam_karbala.mp3" target="_blank"> سرنــوشــتــم کربــــــلا </a> <P align=center> <OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=55 width=160 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://delarram.persiangig.com/sarneveshtam_karbala.mp3"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE="" <embed src="http://delarram.persiangig.com/sarneveshtam_karbala.mp3" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT></P> </P> </body> </html>

 

/ 6 نظر / 6 بازدید
الی

سلام ممنونم خدا رو شکر شما خوبی؟ [چشمک]

دل.آرام

روی گل شما به سرخی انار ، [قلب] شب شما به شیرینی هندوانه ، [چشمک] خندتون مانند پسته [نیشخند] و عمرتون به بلندای یلدا . شب یلدا مبارک . . . [گل][گل]

محمد

سلام وب زیبایی داری می خواهی بازدید وبت زیاد بشه به ما سر بزن